Bản tin pháp luật tuần 1 tháng 1 năm 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

(Quy định về tố giác, tố cáo hành vi vi phạm và hỗ trợ nạn nhân trong phòng, chống mua bán người)

 

1. Tố giác, tin báo, tố cáo về hành vi vi phạm:

Cá nhân có nghĩa vụ tố giác, tố cáo hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mua bán người với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo, tố cáo về hành vi vi phạm có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và chế độ hỗ trợ đối với các nạn nhân

– Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, thì tùy trường hợp được hưởng các chế độ hỗ trợ sau đây:

+ Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại;

+ Hỗ trợ y tế;

+ Hỗ trợ tâm lý;

+ Trợ giúp pháp lý;

+ Hỗ trợ học văn hóa, học nghề;

+ Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.

– Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, thì tùy trường hợp quy định được hưởng các chế độ hỗ trợ:

+ Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại;

+ Hỗ trợ y tế;

+ Hỗ trợ tâm lý;

+ Trợ giúp pháp lý;

– Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, thì tùy trường hợp quy định được hưởng chế độ hỗ trợ:

+ Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại;

+ Hỗ trợ y tế;

+ Hỗ trợ tâm lý;

(Điều 32 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011)