Bản tin pháp luật tuần 4 tháng 2 năm 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

(Các loại hình bảo hiểm và hành vi bị nghiêm cấm)

 

* Các loại hình bảo hiểm bao gồm:

– Bảo hiểm nhân thọ;

– Bảo hiểm sức khỏe;

– Bảo hiểm phi nhân thọ.

* Bảo hiểm bắt buộc: là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội, bao gồm:

– Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

– Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

– Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

– Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng yêu cầu trên.

* Các hành vi bị nghiêm cấm:

– Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.

– Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấp phép.

– Hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hành vi gian lận bao gồm:

+ Thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

+ Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

+ Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

+ Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.

– Đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.

(Điều 7,8, 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)