Bản tin pháp luật tuần từ ngày 8/11 đến ngày 14/11

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ

BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

1. Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới

– Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

– Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.

– Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.

– Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới.

– Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.

– Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.

(Điều 6 Luật Bình đẳng giới năm 2006)

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

– Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.

– Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.

– Bạo lực trên cơ sở giới.

– Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

(Điều 10 Luật Bình đẳng giới năm 2006)