Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Ngày 24/6/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vTQFwI%3Ffbclid%3DIwAR05ZrJ0ywqcQcWfoxVOfoVZazJBIp7bEnUHt69IopiiIg4ewhZ-DhqN63I&h=AT2608N9q5PHPN6UFvhemkf03SD9B9GcDdUi4dLBsZRHPG25OgbKwnZCPCmZLiB92vYvHVMqbJlNtPFAingfOhLI1128bKO0TZ7me8ubRb9n3h2X3OKahvWgZIyqTdIh-NXw&tn=-UK-R&c[0]=AT0Js7hdlm1Gq3q6uU6tTpsN5ErhtyMs4BukjB26ZqsdWndbVN_5mdrTNUaqFGq6DaKziGun1_YnoLl-1sHv_ZWr0TeTghyWoraNdT5-DB4uXCerTjQH1uKzo9S-ewVqLs2pxQhrlolXRTlM-lINkeAZOzLUOTApJf471sqB8g4rsg