Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh

Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh là chủ đề báo cáo DTI 2021 mới được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mới đây. Báo cáo là bộ chỉ số đánh giá, công bố kết quả đánh chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia.

Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh là chủ đề báo cáo DTI 2021 mới được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mới đây. Báo cáo là bộ chỉ số đánh giá, công bố kết quả đánh chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia.

Báo cáo DTI là báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bô, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây là báo cáo định kỳ năm của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm công bộ chỉ số đánh giá theo nhiệm vụ đươc Thủ tướng Chính phủ giao đã công bố tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020. Bộ chỉ số sẽ là căn cứ đánh giá chuyển đổi có ích phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương. Cũng chính vì tính chất của báo cáo thì đây không phải là chỉ số báo cáo riêng của Bộ Thông tin và Truyền thông mà còn là sự phối hợp và trung thực cung cấp thông tin, số liệu trong quá trình xây dựng, góp ý cho Báo cáo.

Hành trình của báo cáo DTI đã bước sang năm thứ 2 song hành cùng hành trình chuyển đổi số quốc gia, chính vì vậy báo cáo DTI 2021 cũng đã được cập nhật, cải thiện về cả cách đánh giá, cấu trúc và các chỉ tiêu cũng như các chỉ số chính. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia” Ngày 20/5/2022 nhằm thay thế cho Quyết định 1726 cũ. DTI 2021 cũng đã có thêm DTI quốc gia được xây dựng từ bộ chỉ số DTI Bộ và Tỉnh. Các chỉ số đánh giá đã hướng tới có thể được đo lường tự động và độc lập kiểm chứng được.

Zalo

Trong cấu trúc mới của DTI 2021, cấu trúc DTI quốc gia gồm 24 chỉ số, các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc:

– Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

– Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Đồng thời tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng trong đánh giá của quốc tế.

Đây là căn cứ không chỉ đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan bộ, ngành, địa phương mà còn đánh giá tác động chung đến tổng thể chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài các chỉ số đánh giá xếp hạng, Báo cáo DTI 2021 cũng mang đến những câu chuyện cụ thể của bộ ngành địa phương trong việc thúc đẩy chuyển đổi số để từ đó người đọc có thể kiểm chứng, đánh giá, nhìn nhận từ thực tiễn đến con số một cách chính xác nhất.

Toàn văn Báo cáo được đăng lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ QR code dưới đây:

 

Zalo

nguồn: https://dx.gov.vn/