Hướng dẫn sử dụng WebApp Thông tin Đoàn viên

Trở về trang chính

WebApp Thông tin đoàn viên rất dễ sử dụng. Sau đây là các bước:

Bước 1: Kiểm tra thông tin đăng nhập trong Inbox, Spam

Nếu không có, hãy gửi email cho thanhdoannhatrang@gmail.com để hỏi. Trong trường hợp đã từng đăng nhập nhưng quên mật khẩu, hãy tìm lại email hệ thống đã gửi mật khẩu trước đây. Nếu không tìm được, sử dụng chức năng Quên mật khẩu.

Bước 2: Đăng nhập

Click vào đây để vào trang đăng nhập hệ thống.
Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu có được ở Bước 1.

Bước 3: Chọn trong các chức năng tùy theo quyền hạn được cấp

Cap nhat Doan vien

Bước 4: Thêm, chỉnh sửa thông tin đoàn viên

Click nút Thêm Đoàn viên mới để thêm, hoặc click số thứ tự trên mỗi dòng có sẵn để sửa thông tin đoàn viên.

chinh sua thong tin

Lưu ý trong quá trình nhập dữ liệu:

Các mục có dấu * màu đỏ là buộc phải nhập, bỏ trống không thể cập nhật hoặc thêm mới đoàn viên

Các mục ngày tháng phải theo quy cách ngày/ tháng/ năm có đứng đầu là số 0 nếu ngày/ tháng nhỏ hơn 10. Ví dụ: 15/06/1999

Mục số điện thoại phải đúng 10 chữ số dính liền, nếu không cũng không thể bấm nút cập nhật hoặc thêm mới