TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là chức danh dành cho người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Trong giai đoạn 1951–1969 thì chức Chủ tịch Đảng (chức vụ này duy nhất do Bác Hồ nắm giữ từ năm 1951 đến khi qua đời năm 1969) là cao nhất, sau khi chức Chủ tịch Đảng bãi bỏ vào năm 1969 do Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần thì chức Tổng Bí thư trở lại thành chức vụ cao nhất. Riêng thời kỳ 1960–1976 còn được gọi là Bí thư thứ nhất.
Tổng Bí thư là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác theo quy định của Đảng. Hiện nay, Tổng Bí thư cũng kiêm nhiệm Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống tham nhũng. Đây là cán bộ cao cấp nhất, có thẩm quyền cao nhất trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản
Theo thủ tục chính thức thì Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị.
Kể từ năm 2001 nhiệm kỳ Tổng Bí thư tương đương nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ chức vụ cho tới khi Đại hội Đảng toàn quốc khóa mới được tổ chức và bầu Tổng Bí thư mới.
Nguồn: Tạp chí Cộng sản

Trích: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tu-lieu/tong-bi-thu/tong-bi-thu-dang-cong-san-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-78