Bản tin pháp luật tuần 2 tháng 8 năm 2023

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở SƠ SỞ

(thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị)

 

Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định

– Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

– Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định.

– Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

– Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

(Điều 49 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022)

Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định

– Giải pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

– Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

– Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị.

– Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

– Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

– Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

– Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.

– Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị (nếu có).

– Các dự thảo nội quy, quy chế khác của cơ quan, đơn vị.

– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.

(Điều 53 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022)

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định sau khi lấy ý kiến của Công đoàn cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị bàn và quyết định các nội dung theo quy định tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị cùng đề nghị (Điều 50, Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022).