BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÔNG QUA NỀN TẢNG ONETOUCH

Nhằm phục vụ cho bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà – OneTouch với các khóa học về chuyển đổi số như: Phổ cập kỹ năng số cộng đồng, cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số, Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách, Chuyển đổi số xã…

Tổ chức các khóa học

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Ngay trong tháng 4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên cho lãnh đạo, cán bộ của đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa phương, đây là đội ngũ quan trọng, có vai trò tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách, kế hoạch về chuyển đổi số. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số 4.839 lượt cán bộ, công chức, viên chức là đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương và 28.989 cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã trong toàn quốc.

Các địa phương chủ động tập huấn, bồi dưỡng trên nền tảng

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một số địa phương như: Bình Phước, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh và Quảng Nam,… triển khai sử dụng Nền tảng OneTouch để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương trên toàn quốc. Các địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai, xây dựng các nội dung bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng trên địa bàn mình. Một số kết quả như sau:

Tỉnh Bình Phước đã xây dựng 03 khóa học trên Nền tảng OneTouch tại địa chỉ https://binhphuoc.onetouch.edu.vn để bồi dưỡng cho khoảng 10.000 cán bộ tham gia. Trong thời gian tới, Bình Phước tiếp tục xây dựng kho học liệu bồi dưỡng trực tuyến của tỉnh (gồm video bài giảng, học liệu) về các nội dung chuyển đổi số, chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm, cách làm hay về chuyển đổi số, kỹ năng số trên Nền tảng OneTouch, biên soạn chuyên đề về chuyển đổi số hướng tới các đối tượng rộng hơn trên địa bàn tỉnh, các nội dung liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp cũng được triển khai xây dựng.

  1. Hải Phòng là một trong các địa phương nhanh chóng triển khai các khóa học về chuyển đổi số trên Nền tảng OneTouch. Thành phố đã tổ chức bồi dưỡng cho7.892cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức chính trị, xã hội. Trong năm 2023, Thành phố tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 30.000 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố và khoảng 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc tạo tài khoản và xây dựng tài liệu để tổ chức triển khai tập huấn 02 khóa học: Chuyển đổi số cơ bản; Chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho khoảng 31.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tại địa chỉ HTTPS://QUANGNINH.ONETOUCH.EDU.VN/COURSES . Trong năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các khóa học mới, nội dung đảm bảo đồng bộ với định hướng triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 146 của tỉnh.

Theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với cách thức triển khai thông qua Nền tảng OneTouch đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, công chức, viên chức có thể truy cập Nền tảng OneTouch để tham gia khóa học mọi lúc, mọi nơi, không ảnh hưởng đến thời gian xử lý công việc nên dễ dàng tham gia và đón nhận các khóa học hết sức tích cực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nghiêm túc. Đối với mỗi khóa học, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương để cử cán bộ tham gia và kết thúc thời gian bồi dưỡng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng gửi văn bản thông báo kết quả tham gia khóa học của cán bộ học viên tới các bộ, ngành, địa phương.

nguồn: https://dx.gov.vn/